เผยแพร่แล้ว: 2016-12-01

วาทกรรมกลอนลำของศิลปินแห่งชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม

พิทยวัฒน์ พันธะศรี, อัฐพล อินต๊ะเสนา

105-128