วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University)

นโยบาย

1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน         

เป็นวารสารที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป


วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 32, No 2 (2013): July-December (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic Articles)

การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันในวิชาการแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 pdf
คณาพร แก้วแกมจันทร์ 1-15
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการให้แก่เด็กและเยาวชน กรณีศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) pdf
อรพรรณ อำนวยศิลป์ 16-25
การฝึกทักษะการบันทึกสำหรับบัญชีกิจการซื้อมาขายไปโดยใช้การจำลองสถานการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช pdf
พัชรินทร์ โสมปาน 26-32
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการทำบัญชีของธุรกิจบริการที่มีการบันทึกบัญชีด้วยสถานการณ์จำลองและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช pdf
จิรัชญา งามขำ 33-39
ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากพนักงานประกันสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
กนกภักดิ์ สวัสดิวงศ์ 40-49
แหล่งท่องเที่ยวสนสร้อยเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน pdf
เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ 50-62