วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University)

นโยบาย

1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน         

เป็นวารสารที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป


วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 34, No 1 (2015): January -June 2015

มกราคม - มิถุนายน 2558

Table of Contents

บทบรรณาธิการ (Leading Article)

บทบรรณาธิการ pdf
บรรณาธิการ EDITORIAL

บทความวิจัย (Research Articles)

ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อม Efficiency of Sequencing Batch Reactor (SBR) System for Treatment of Textile Wastewater pdf
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, อัฏฐารจ ชาวชน, นพรัตน์ ชัยเรือง 1-25