วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

นโยบาย

1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน         

เป็นวารสารที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

Vol 35 No 2 (2016): July-December (กรกฏาคม-ธันวาคม 2559)

Published: 2016-07-30

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการ EDITORIAL

การวิจัยและพัฒนารถเข็นอาหารผู้ป่วยที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงพยาบาลResearch and Development of the Patient Food Trolley with Electric Motor Drive for Using in the Hospital

สุนทร ปลื้มสง, อนุพงศ์ พาหุมันโต, อรรรถพล แก้ววิจิตร, วิศรุต อรรฆยพันธุ์, สุวัฒน์ ตรีเพ็ญมาลย์

16-31

การขยายพันธุ์ว่านค้างคาวดำในสภาพปลอดเชื้อ Microprapagation of Black Bat Flower

ฐิติญา สุขแก้ว, สุภาวดี รามสูตร, ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

32-39

การเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพระหว่างวงจรซีต้าคอนเวอร์เตอร์และวงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์ Comparison on Performance between ZETA Converter and Synchronous ZETA Converter

กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล, วิทยา วงษ์กลาง, สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์, วิชิต มาลาเวช, ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร, สมหมาย ศรีสุข

40-51

การพัฒนาสีเขียนบนเครื่องปั้นดินเผาจากดินและตับหินสีธรรมชาติ Development of Color Pigment Painting on Pottery from Natural Clay and Stone Colors

ภัทรพล สุวรรณโฉม, ฉัตรชัย แก้วดี, รวิศ คำหาญพล, อัษรายุทธ มาศแก้ว

62-82

View All Issues

Indexed in tci