วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

นโยบาย

  1. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์ตั้งปี พ.ศ. 2524
  2. วารสารวิชชาเป็นเอกสารวิชาการแบบดิจิทัล ที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรีโดยผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดยที่ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา

ขอบเขตงาน         

วารสารวิชชาเป็นวารสารที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ประเภทบทความ

วารสารวิชชา ตีพิมพ์บทความฉบับเต็มในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัยตามขอบเขตงาน

กระบวนการพิจารณาบทความ

วารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์จำนวน 2 ท่านต่อบทความ โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อ และบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารที่เป็นวรรณกรรมของผู้เขียน บรรณาธิการหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

กำหนดเผยแพร่

เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)  

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

วารสารวิชชาไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

เกี่ยวกับวารสาร

ชื่อวารสาร :      วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หมายเลข ISSN ฉบับตีพิมพ์ : 0125-2380      

หมายเลข ISSN ฉบับอิเลคทรอนิค : 2672-958X

จัดพิมพ์โดย :     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 

 

Vol 37 No 2 (2018): July-December 2018 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

Published: 2018-12-11

Microalgal Diversity in Oil Palm Industrial Wastewater Collected from Trang and Krabi Province

Somrak Rodjaroen, Suriya Chankaew, Ammuaychok Wetchakul, Wanchai Phromkerd, Chatchai Sungpud, Kattinat Sagulsawasdipan

46-58

Propagation of Moringa oleifera Lam. by Tissue Culture Technique

Rutaichanok Chitdacha, Pimpoyom Boonma, Phakarat Rotduang, Supawadee Ramasoot

86-95

View All Issues

Indexed in tci