วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

นโยบาย

1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน         

เป็นวารสารที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

template วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับวารสารวิชชา

 

Vol 37 No 2 (2018): July-December 2018 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

Published: 2018-12-11

Microalgal Diversity in Oil Palm Industrial Wastewater Collected from Trang and Krabi Province

Somrak Rodjaroen, Suriya Chankaew, Ammuaychok Wetchakul, Wanchai Phromkerd, Chatchai Sungpud, Kattinat Sagulsawasdipan

46-58

Propagation of Moringa oleifera Lam. by Tissue Culture Technique

Rutaichanok Chitdacha, Pimpoyom Boonma, Phakarat Rotduang, Supawadee Ramasoot

86-95

View All Issues

Indexed in tci