เกี่ยวกับวารสาร (About)
      วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ขอบเขต (Scopes)
      ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
      - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ ได้แก่
            จิตวิทยา
            ประวัติศาสตร์
            รัฐศาสตร์
            รัฐประศาสนศาสตร์
            สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
            กฎหมาย
      - ด้านสหวิทยาการ ได้แก่
            วัฒนธรรมศึกษา
            ภาษาและวรรณกรรม
            สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
            ภาษาศาสตร์
            ศิลปกรรมศาสตร์
            ประชากรศาสตร์
            และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรรณาธิการ (Editor)
Dr. SIRIPORN SOMBOONBOORANA, School of Liberal Arts, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand

Vol 10 No 1 (2017): January - June

View All Issues

Indexed in tci กุลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2560)