เกี่ยวกับวารสาร (About)
      วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ขอบเขต (Scopes)
      ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
      - ด้านสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ ได้แก่ จิตวิทยา  ประวัติศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      - ด้านสหวิทยาการ ได้แก่ วัฒนธรรมศึกษา  ภาษาและวรรณกรรม  สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  ภาษาศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  ประชากรศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดรูปแบบการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงในวารสารแบบ APA สำหรับ Foreign Language 

บรรณาธิการ (Editor)

Asst.Prof.Dr. SIRIPORN SOMBOONBOORANA, School of Liberal Arts, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand

Vol 11 No 2 (2018): July - December

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2560)