Cognition and Behavior in Personal Financial Planning of People in Hatyai City

Main Article Content

Porntip Jirathumrong Panern Intara Klangjai Sangwichitr Noppawan Mann

Abstract

This study aims to understand the cognition and behavior in personal financial planning of people in Hatyai city. The researchers used questionnaires to collect data on a sample of 400 participants. The statistics for data analysis were t-test ANOVA at a significance level of 0.05. The findings indicated that the highest area of knowledge across the sample related to personal savings. In addition, the moderate level of behavior across the sample related to personal financial planning behavior; revenue and expenses management behavior; and investment behavior. The hypothesis testing shown that people with different personal factors, which consist of gender, age, number of family members, number of dependents, level of education, career, average monthly income, and average monthly expenses, had different cognition in each category of personal financial except cognition of personal saving. Moreover, People with different cognition of personal financial planning, saving planning, personal tax planning and retirement planning had different behavior in each categories of personal financial planning. This research shows that organizations involved in providing personal financial planning knowledge should play a role in providing knowledge on debt management, investment, risk management, insurance planning, and personal tax planning. In addition, they should assist people who seek counselling, on the understanding that many factors can influence a person’s financial knowledge. This advice will allow people to use and apply financial knowledge effectively.

Keywords

Article Details

How to Cite
Jirathumrong, P., Intara, P., Sangwichitr, K., & Mann, N. (2019). Cognition and Behavior in Personal Financial Planning of People in Hatyai City. WMS Journal of Management, 8(2), 1-17. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/184356
Section
Research Articles-Academic Articles
Author Biographies

Porntip Jirathumrong

Faculty of Management Sciences Prince of Songkla University. 15 Karnjanavanich Road, Hatyai , Songkhla 90110, Thailand.

Panern Intara

Faculty of Management Sciences Prince of Songkla University. 15 Karnjanavanich Road, Hatyai , Songkhla 90110, Thailand.

Klangjai Sangwichitr

Faculty of Management Sciences Prince of Songkla University. 15 Karnjanavanich Road, Hatyai , Songkhla 90110, Thailand.

Noppawan Mann

Faculty of Management Sciences Prince of Songkla University. 15 Karnjanavanich Road, Hatyai , Songkhla 90110, Thailand.

References

"Absolute Income Hypothesis.". (2008). Retrieved November 22, 2016, from Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/absolute-income-hypothesis

Amornrat Wongchan. (2011). phrưttikam kān ʻō̜m læ patčhai thī mī phon tō̜ kān ʻō̜m khō̜ng khrū rōngrīan yōthin būrana [Saving Behavior and Factors Affecting Saving of Teachers at Yothinburana School]. (in Thai) Master of Economics. (Human Development Economics). Master Degree’s Thesis, Srinakharinwirot University

Anake Chitkesorn and Punnuch Chaipinchana. (2013). kānčhatkān rāičhāi læ phœ̄m rāidai chœ̄ng būranākān tām nǣothāng sētthakit phō̜phīang tambon thā tum ʻamphœ̄ pā sāng čhangwat lamphūn [Payout Management and Income Increasing in Sufficiency Economy, Tumboon Thatum, Amphur Pasang, Lamphun Province]. (in Thai). Journal of Management Walailak University, 2(1),21-29.

Apinat Supmak and Natenapha Wailerdsak (2016). patčhai čhūngčhai nai kānlư̄ak ʻāchīp raprātchakān kō̜n læ lang kān prakāt chai phrarātchabanyat rabīap khārātchakān phonlarư̄an Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihāsipʻet : kō̜ranī sưksā samnakngān khana kammakān kānsưksā naphư̄n thān krasūang sưksāthikān [Motivational Factors Influencing Civil Servants as a Career Choice before and after the Amendment of the Civil Service Act B.E. 2551: A Case Study of the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education]. (in Thai) Journal of Business, Economics and Communications, 11(1), 83-97.

Arman Davtyan. (2010). College Students and Personal Finance: Exploring the Relationships among Financial Well-Being, Money Management Practices, and Engagement in Personal Finance Education. Dissertation, University of Califonia. Los Angeles: UMI Dissertation Publishing.

Bank of Thailand. (2013). kānsamrūat phāwa sētthakit læ sangkhom khō̜ng khrūarư̄an Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihāsiphok [Household Socio-Economic Survey 2013]. (in Thai). Bangkok: Bank of Thailand.

Chanathip Onwan. (2010). khwāmrū khwāmkhaočhai læ thatsanakhati thī mī phon tō̜ nǣonōm phrưttikam kān sư̄ sinkhā thī mī chalāk khābō̜n khō̜ng phūbō̜riphōk nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Cognition and Attitude affecting Consumers’ Buying Behavior Trend on Carbon Label Products in Bangkok Metropolitan Area]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, Srinakharinwirot University.

Chanpen BoonChai. (2009). kānčhatkān kānngœ̄n sūan bukkhon : kō̜ranī sưksā chapho̜ klum wai tham ngān [Personal Financial Management : Case Study of Working People]. (in Thai). Full Research Report, Dhurakij Pundit University.

Chatree Jaruddechanon. (2014). kānsưksā prīapthīap khwāmrū læ phrưttikam kānwāngphǣn kānngœ̄n sūan bukkhon khō̜ng naksưksā radap parinyā thō mahāwitthayālai song khlā nakharin witthayākhēt hāt yai sākhā bō̜rihān thurakit læ sākhā witsawakammasāt [A Comparative Study of Knowledge and Behavior for Personal Financial Planning of Master Degree Student of Prince of Songkla University Hatyai Campas Between Business Management Major and Engineering Major]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, Prince of Songkla University.

Chirat Sangkaew. (2005). kānlongthun [Investments]. (in Thai). 5th ed. Bangkok,Thailand:Thammasat University.

Duangjai Keamrat, et al. (2012). khwāmrū læ thatsana khō̜ng naksưksā kīeokap kānčhatkān kānngœ̄n sūan bukkhon : kō̜ranī sưksā mahāwitthayālai theknōlōyī rāt mongkhon nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Knowledge and Perspective of Students Towards Personal Financial Management: Case Study of Rajamangala University of Technology in Bangkok Area]. (in Thai). Full Research Report, Rajamangala University of Technology.

Em-orn Polwattanakul and Somkao Runglertkrengkrai. (2007) sāhēt khō̜ng kān mai yư̄n bǣp læ chamra phāsī phān ʻinthœ̄net : kō̜ranī sưksā čhangwat Phuket [Causes of not Submission of Tax Payment by Internet : A Case Study of Phuket Province]. (in Thai). Journal of Management Sciences, 25(1), 1-11.

Financial Consumer Protection Center. (2013). phonlakā rasamrūat thaksa thāng kānngœ̄n khō̜ng Thai [Thai Financial Literacy Survey]. (in Thai). Bangkok: Bank of Thailand.

Juthathip Rueksantad. (2011). prīapthīap phrưttikam kān ʻō̜m khō̜ng phanakngān bō̜risat ʻēkkachon læ khārātchakān nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Comparison on Saving Behavior between Private Company Officers and Government Officers in Bangkok]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

Kijiporn Sittipan. (2010). patčhai thī mī ʻitthiphon tō̜ kānwāngphǣn thāngkān sūan bukkhon khō̜ng prachāchon nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Factors affecting Personal Financial Planning of people in Bangkok]. (in Thai). Master Degree’s thesis, Bangkok University.

Korrawee Nunchaipruck. (2016). khwāmrū læ phrưttikam kānngœ̄n khō̜ng khārātchakān khrū nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Financial Literacy and Financial Behaviors of Teachers in Bangkok]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, National Institute of Development Administration.

Krittiya Sutthichuen and Alissara Huawanid. (n.d.). khūmư̄ Happy Money sāng suk thāng kānngœ̄n [Happy Money]. (in Thai). Bangkok: The Stock Exchange of Thailand.

Naradiya Yonpiam. (1995). Lakkānlongthun [Principles of Investment]. (in Thai). Bangkok: P.N. Printing Part., Ltd.

National Statistical Office. (2015). rāidai rāičhāi khrūarư̄an læ čhamnūan khrūarư̄an [Average Household Income and Expenditure and Number of Household]. (in Thai). Retrieved November 3, 2016. from http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11.html

Siriporn Lappanitchayakul. (2015). kānsưksā prīapthīap kān tranak rū læ khwām sončhai nai rư̄ang kānwāngphǣn kānngœ̄n sūan bukkhon khō̜ng naksưksā radap parinyā trī mahāwitthayālai song khlā nakharin witthayākhēt hāt yai [The Awareness and Interest’s Comparative Study of Undergraduate Students to Personal Financial Planning in Prince of Songkla University Hatyai Campus]. (in Thai). (Master’s Thesis). Prince of Songkla University

Official Statistics Registration Systems. (2016). rabop sathiti thāngkān thabīan kop ri hān kān thabīan krommakān pokkhrō̜ng [Official Statistics Registration Systems, the Bureau of Registration Administration, Department of Provincial Administration]. (in Thai). Retrieved April 18, 2017. from stat.bora.dopa.go.th:http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php

Pasit Chotiwatthanakul. (2014). kān prachum chœ̄ng patibatkān plǣng nayōbāi læya thathasāt kānphatthanā sathāban khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihāsipčhet - sō̜ngphanhārō̜ihoksipsī sū kān patibat [A Workshop of a change of policy and strategic of family institution between year 2014 – 2021 to practice]. (in Thai). Retrieved November 22, 2016. from http://www.owf.go.th/wofa/modules/website/upload/news/1e7665254a12acd7749077b94a71f18b.pdf

Pattanee Thongphueng. (2012). kānwāngphǣn kānngœ̄n sūan bukkhon phư̄a wai kasīanʻāyu : kō̜ranī sưksā chapho̜ khrū rōngrīan sangkat Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Personal Financial Planning for Retirement: A Case Study of School Teachers under the Jurisdiction of Bangkok Metropolitan Administration]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, Dhurakijpundit University.

Pongsathon Suttipong. (2009). kānsưksā thatsanakhati thī mī khwāmsamphan kap kānlư̄ak sư̄ prakanchīwit khō̜ng phūbō̜riphōk nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [A survey of consumer attitudes toward life insurance in Bangkok]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.]

Prachachat. (2015). sanyān ʻantarāi pī sō̜ngphanhārō̜ihāsippǣt nī khrūarư̄an phung thayān chīat kāosip kō̜ kā tō̜ čhīdīphī [Dangerous Signal 2015 Rapidly Increased of Household Debt to 90% per GDP]. (in Thai). Retrieved April 18, 2017. from http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1422847533.

Prapaporn Prugsasri. (2014). patčhai khā tō̜pthǣn thī mī phon tō̜ prasitthiphāp nai kān padibat ngān khō̜ng phanakngān bō̜risat Sayām mækkhrō čhākat (Mahāchon) nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ parimonthon [Compensation Factors Affecting to Performance of the employee, A case study of employee in Siam Makro Public Co., Ltd. Bangkok and Metropolitan area]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, Sripatum University.

Ratchanikom Wongchan. (2012). Kānbō̜rihānkānngœ̄nsūanbukkhon [Personal Financial Management]. (in Thai). (2nd ed.). Bangkok: The Stock Exchange of Thailand.

Saisamorn Sungmake. (2010). ). khwāmrū khwāmkhaočhai kīeokap kān sīa phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā khō̜ng prachāchon nai čhangwat Phuket [Knowledge and Understanding on People’s Personal Income Tax of the People in Phuket Province]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, Ratchaphruek College

Sarinee Achavanuntakul. (2013). ). khwāmrū rư̄ang thāng kānngœ̄n ( financial literacy ) ( sō̜ng ) : phrưttikam thāng kānngœ̄n khō̜ng Khon Thai [Financial Literacy: Financial Behavior of Thai People]. (in Thai). Retrieved November 2, 2016. from http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/516205

Sayamon Suebnaung. (2014). patčhai thī mī phon tō̜ kān kœ̄t ʻubattihēt khō̜ng phanakngān kō̜ranī sưksā bō̜risat nanyāng kā mēn čhamkat Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Correlated Factors of the Accients in Nan Yang Garment Co., Ltd. Bangkok] (in Thai). Master Degree’s Thesis, School of Social and Environment Development National Institute of Development Administration.

Siriwan Wongveeravuti and Boontarik Sirikijjakajorn. (2010). thatsanakhati læ phrưttikam nai kānčhatkān thāng kānngœ̄n sūan bukkhon khō̜ng naksưksā parinyā trī khana bō̜rihān thurakit mahāwitthayālai krung thēp [Attitudes and Behaviors toward Personal Financial Management of Undergraduate Business Students, Bangkok University]. (in Thai). BU Academic Review, 9(2),55 - 63.

Somnuk Aujirapongpan and Punn Kao-iean. (2015). patčhai thī mī phon tō̜ kānčhatkān kānngœ̄n sūan bukkhon khō̜ng khārātchakān tamrūat phūthō̜n čhangwat Chumphō̜n [Factors Influencing Personal Financial Management of Chumphon Provincial Police]. (in Thai). Journal of Management Sciences, 32(2), 38-39.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row. Thailand Securities

Institute The Stock Exchange of Thailand. (2010). kānwāngphǣn phư̄a wai kasīan [Planning for Retirement]. (in Thai). Bangkok: The Stock Exchange of Thailand.

Thailand Securities Institute The Stock Exchange of Thailand. (2010). kānwāngphǣn kānlongthun [Planning for Investment] (in Thai). Bangkok: The Stock Exchange of Thailand.

Thansettakij. (2016). sō̜ sō̜ chō̜ phœ̄i lœ̄k čhāng ngān Q sō̜ng phung sāmsipʻet kō̜ kā nī khrūarư̄an long lư̄a pǣtsipʻet kō̜ kā khō̜ng čhī dī phī [NESDB announces jobless in Q2 raises to 31%, household debt falls to 81% of GDP]. (in Thai). Retrieved November 4, 2016. from http://www.thansettakij.com/2016/09/01/91966.

The World Bank. (2016). Anemic recovery in emerging markets to weigh heavily on global growth in 2016. Retrieved April 18, 2017. from http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/01/06/anemic-recovery-in-emerging-markets-to-weigh-heavily-on-global-growth-in-2016.

Vicharn Panich. (2012). kānčhatkān khwāmrū kap kānbō̜rihān rātchakān nǣo mai [Knowledge Management and New Public Administration]. (in Thai). Retrieved April 18, 2017. from http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=622

Weerachart Kirenthong. (2012). kāntē rī yom phrō̜m sārap kānwāngphǣn thāng kānngœ̄n phư̄a wai kasīan khō̜ng klum rǣngngān nai rabop chūang ʻāyu sīsip - hoksip pī [Preparation for Financial Planning for the Retirement Age of 40-60 Year-Old Workers]. (in Thai). Bangkok: Research Institute for Policy Evaluation and Design University of the Thai Chamber of Commerce.

Wijai Trakulmaipol. (1998). kānsưksā khwāmrū læ čhētakhati khō̜ng phū sīa phāsī thī mī tō̜ kān sīa phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā [A Study of Knowledge and Attitudes of Taxpayers Towards

Vicharn Panich. (2012). kānčhatkān khwāmrū kap kānbō̜rihān rātchakān nǣo mai [Knowledge Management and New Public Administration]. (in Thai). Retrieved April 18, 2017. from http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=622

Weerachart Kirenthong. (2012). kāntē rī yom phrō̜m sārap kānwāngphǣn thāng kānngœ̄n phư̄a wai kasīan khō̜ng klum rǣngngān nai rabop chūang ʻāyu sīsip - hoksip pī [Preparation for Financial Planning for the Retirement Age of 40-60 Year-Old Workers]. (in Thai). Bangkok: Research Institute for Policy Evaluation and Design University of the Thai Chamber of Commerce.

Wijai Trakulmaipol. (1998). kānsưksā khwāmrū læ čhētakhati khō̜ng phū sīa phāsī thī mī tō̜ kān sīa phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā [A Study of Knowledge and Attitudes of Taxpayers Towards Personal Income Tax]. (in Thai). Bangkok: Theses Database.

Wipada Suksawad. (2015). kānsưksā khwāmrū khwāmkhaočhai khō̜ng phū sīa phāsī ʻākō̜n thī mī phon tō̜ thatsanakhati kān sīa phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā khō̜ng kangān sanphākō̜n phư̄nthī Krung Thēp Mahā Nakhō̜n sipsām (khēt khlō̜ng tœ̄i) [Study of the Taxpayers’ Understanding of Personal Income Tax Affecting their Attitude Toward Tax Payment in Bangkok Revenue Department Area 13 (Klong Toei District)]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, Siam University.

Wirun Kunnasombut. (1999). phrưttikam kānchai čhāi khō̜ng phūchai čhāi khō̜ng phūthư̄ batkhrēdit : kō̜ranī sưksā phanakngān thanākhān kasikō̜n Thai čhākat (Mahāchon) [The Behavior of Caral Holders Expenditure : A Case Study of Thai Farmer Bank]. (in Thai). Master Degree’s Thesis, School of Social and Environment Development National Institute of Development Administration.