(1)
วารสารการจัดการก. Editorial Board. WMS Journal of Management 2018, 7.