(1)
วารสารการจัดการก. Author Guidelines. WMS Journal of Management 2018, 7.