(1)
วารสารการจัดการก. Contents. WMS Journal of Management 2018, 7.