(1)
วารสารการจัดการก. Cover and Contents. WMS Journal of Management 2019, 8.