วารสารการจัดการก. (2018). Editorial Board. WMS Journal of Management, 7(3). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147009