วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. 2018. “Editorial Board”. WMS Journal of Management 7 (3). https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147009.