วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. 2019. “Cover and Contents”. WMS Journal of Management 8 (2). https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/184240.