วารสารการจัดการก. (2018) “Contents”, WMS Journal of Management, 7(3). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147011 (Accessed: 21October2019).