[1]
วารสารการจัดการก., “Editorial Board”, WMS Journal of Management, vol. 7, no. 3, Sep. 2018.