วารสารการจัดการก. “Author Guidelines”. WMS Journal of Management, Vol. 7, no. 1, Jan. 2018, https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/110628.