วารสารการจัดการก. “Editorial Board”. WMS Journal of Management, Vol. 7, no. 3, Sept. 2018, https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147009.