วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Editorial Board”. WMS Journal of Management 7, no. 1 (January 29, 2018). Accessed October 22, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/110392.