วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Author Guidelines”. WMS Journal of Management 7, no. 1 (January 30, 2018). Accessed December 14, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/110628.