วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Editorial Board”. WMS Journal of Management 7, no. 3 (September 24, 2018). Accessed October 23, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147009.