วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Contents”. WMS Journal of Management 7, no. 3 (September 24, 2018). Accessed October 17, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147011.