วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Cover and Contents”. WMS Journal of Management 8, no. 2 (April 20, 2019). Accessed December 13, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/184240.