1.
วารสารการจัดการก. Contents. WMS Journal of Management [Internet]. 24Sep.2018 [cited 15Oct.2019];7(3). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147011