วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง

Vol 8 No 1 (2019): January - March 2019

Published: 2019-01-24

Editorial

Asst.Prof.Dr.Chuleerat Kongruang

Accrual Quality of Companies Listed on Market for Alternative Investment

Daorueang Sangkum, Jomjai Sampet, Maleemas Sittisombut

57-63

Certificates

Assoc.Prof.Dr. Jeerakiat Apibunyopas

Author Guidelines

กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการ
View All Issues

Journal's Process