ฐิติพงศิริกุลปวรุตม์. “THE PROSPERITY OF THAI BUDDHIST TEMPLES IN OVERSEAS”. Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist University 10, no. 1 (June 12, 2019): 105 - 119. Accessed November 14, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/yri/article/view/202847.