วารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน ทำขึ้นเพื่อเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและความเจริญก้าวหน้าในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาสู่ระดับสากล โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Print ISSN: 2228 - 8376

Vol 10 No 1 (2019): ๋January - June

Published: 2019-07-12

THE GUIDELINE FOR TEACHERS LEADERSHIP DEVELOPMENT OF PRIVATE VOCATIONAL COLLEGE IN COOPERATION WITH PANYAPIWAT TECHNOLOGICAL COLLEGE

เสาวตรี รัชตโสตถิ์, อนุสรา สุวรรณวงศ์, ธีระดา ภิญโญ

15-26

THE EFFECT OF BUSINESS STRATEGY AND MARKETING MIXED ON SERVICE QUALITY AND FIRM PERFORMANCE

วลีพร จารุพุทธิศิริพจน์, บุรพร กำบุญ

54 - 66

AN ANALYTICAL STUDY OF VERB PHRASES IN PHAYAO INSCRIPTIONS

ธัช มั่นต่อการ, สุนันท์ อัญชลีนุกูล, จารุวรรณ เบญจาทิกุล, วรวรรธน์ ศรียาภัย

67 - 76

CAUSAL RELATIONSHIP MODEL, ORGANIZATIONAL CONTEXT AWARENESS AND COMMITMENT TO THE ORGANIZATION THAT AFFECTS JOB SATISFACTION OF TEACHERS IN THE EASTERN REGION

อารีย์ หาญสมศักดิ์กุล, สุทิศา ตันติกุลวิจิตร, ศุภมาศ เพชรสมบัติ, ศศิธร บัวเรือง, วิไลวรรณ สุขแสนสุข, ภานุวัฒน์ สมร, พูลพงศ์ สุขสว่าง

86 - 93

THE PROSPERITY OF THAI BUDDHIST TEMPLES IN OVERSEAS

ปวรุตม์ ฐิติพงศิริกุล

105 - 119

THE LEADERSHIP OF MONKS REGARDING COMMUNITY DEVELOPMENT ACCORDING TO BUDDHIST APPROACH

พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ, วงศ์ชนก จำเริญสาร, กรองวิภา สมณาศักดิ์

120 - 128

CAUSAL RELATIONSHIP OF FACTORS INFLUENCING THE PERFORMANCE OF STEEL INDUSTRY

มนิดา จันทบูรณ์, บุรพร กำบุญ

129 - 139

THE FACTORS OF CAUSAL RELATIONSHIPS WHICH INFLUENCE ON THE COMPETITIVENESS OF THAI AUTO PARTS MANUFACTURERS

สุนันทา สิงหธวัช, ศิริพร สัจจานันท์

140 - 151

A GUIDELINES FOR TEACHER’S STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF SECONDARY SCHOOLS IN THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8 RATCHABURI PROVINCE

ไพบูลย์ โพธิ์ชื่น, อนุสรา สุวรรณวงศ์, ธีระดา ภิญโญ

152 - 162

THE TREND OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF PARIYATTIDHRAMA IN PALI DIVISION IN THAILAND

พระมหาวรพล วรพโล, สุบิน ยุระรัช, อรรณพ จีนะวัฒน์

163 - 168

HEALTH PROMOTION BY USING THE PRINCIPLE OF THE 4 SANGAHAVATHU IN THE NOI HOUSING COMMUNITY, CHIANGMAI PROVINCE

มนตรี วิชัยวงษ์, เจริญ กระพิลา, กมล บุตรชารี

169 - 179

INFORMATION SYSTEM IN HUMAN RESOURCE WORK

ภาวิน ชินะโชติ, ทองฟู ศิริวงศ์, ภาณุ ชินะโชติ, ภาวิทย์ ชินะโชติ, พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ

180 - 191

View All Issues

Indexed in TCI