เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความต้นฉบับนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และระหว่างรอผลการพิจารณารับลงตีพิมพ์จากวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข้าพเจ้าจะไม่นำส่งบทความต้นฉบับนี้ไปรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ อีก หากพบว่ามีการส่งไปรับการพิจารณาที่อื่นด้วย ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวารสารฯ ยกเลิกการพิจารณาโดยทันที
  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้แต่งร่วมในบทความนี้ทุกท่าน รับทราบและยินยอมให้ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร บทความภาษาไทยจำนวน 2,000 บาท หรือบทความภาษาอังกฤษจำนวน 3,000 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคาร และหากบทความของข้าพเจ้าไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความคืน
  • ข้าพเจ้ายินดีปรับแก้ตามข้อเสนอแนะตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ และจะปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวารสารปฏิเสธการลงตีพิมพ์ได้ทันที
  • หากท่านชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความแล้ว และขอยกเลิกการลงตีพิมพ์ในภายหลัง กองบรรณาธิการจะไม่โอนเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดของวารสารครบทุกข้อแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงทุกประการ

คู่มือสำหรับการเตรียมบทความต้นฉบับ


1. คำแนะนำในการเตรียมบทความ


2. การแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 


3. Template บทความวิจัย


4. Template บทความวิชาการ


5. หนังสือยินยอมการส่งบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่


 


คู่มือสำหรับการใช้ระบบ TCI-ThaiJo


สำหรับผู้เขียน


 


กรุณาอ่าน


กระบวนการตีพิมพ์วารสารมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และดำเนินการตามลำดับที่ส่ง วารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ต้องการลัดคิว หรือเร่งกระบวนให้สั้นลงกว่านี้

ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านที่ระบุในเว็บไซต์วารสารนี้จะถูกใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่นำไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือแก่บุคคลอื่น