ขณะนี้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2562 แล้ว จึงขอปิดรับบทความชั่วคราวเป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562