สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบวกเต๋ย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาบทความหลัก

พิมพ์ชนก สังข์แก้ว เบญจวรรณ จันทร์แก้ว นารินจง วงศ์อุต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านครัวเรือน บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกสหกรณ์ ตัวอย่างในการศึกษาคือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทั้ง 2 แห่ง จำนวน 157 คน ตลอดจนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์มีจำนวนพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 3 แปลง มีขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 8 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในการปลูกผัก ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม พบว่าส่วนใหญ่  มีรายได้ 25,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีรายจ่ายครัวเรือนต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายจากการเพาะปลูก        ส่วนนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์ และพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  สมาชิกส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน โดยส่วนใหญ่กู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน ด้านเงินออมพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม และประสบปัญหาอุปสรรคคือ ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทั้ง 2 แห่ง มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัย เช่น ลักษณะการใช้ที่ดิน ที่ตั้งและระดับความสูงของพื้นที่และบทบาทของสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาการส่งเสริมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง และใช้ข้อมูลประกอบการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น การพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และการจัดทำบัญชี ต่อไป

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Ban Muang daily newspaper. (2015). Cooperative development in 51 Royal Project Development Center
areas [online]. Retrieved September 2, 2016, from: http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/34244 .

2. Chiang Mai Provincial Cooperative office. (2012). Annual Report 2012 [online]. Retrieved September 14, 2016, from: http://webhost.cpd.go.th/cmcoop/download/report%202555/13.pdf.

3. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. (2005). A final report on social and economic situations of agriculturists in Royal Project Development Center areas, 2005. Chiang Mai: Faculty of Agriculture, Chiang Mai University (in Thai).

4. Kachornkittiya, N. (2007). Community Enterprises Management: Effective means to Sustainable Success.
Journal of Yala Rajabhat University, 2(2), 150-162. (in Thai).

5. Royal Project Foundation. (2012a). Organization information [online]. Retrieved August 25, 2016,
from: http://www.royalprojectthailand.com/about.

6. Royal Project Foundation. (2012b). Maetho Royal Project Development Center [online]. Retrieved August 25, 2016, from: http://royalprojectthailand.com/maetho.