สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน

เนื้อหาบทความหลัก

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

บทคัดย่อ

รูป.jpeg_7.jpg


ชื่อหนังสือ : สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน
ผู้แต่ง        : ดนุพล อริยสัจจากร และสมประวิณ มันประเสริฐ
ผู้จัดพิมพ์  : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์    : 2558

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

บทความอื่นๆของผู้แต่ง

1 2 > >>