สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน

Main Article Content

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

Abstract

รูป.jpeg_8.jpg


ชื่อหนังสือ : สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน
ผู้แต่ง        : ดนุพล อริยสัจจากร และสมประวิณ มันประเสริฐ
ผู้จัดพิมพ์  : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์    : 2558

Article Details

Section
Book review

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>