การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

Main Article Content

เสกสรรค์ สนวา

Abstract

รูป1.jpeg_5.jpg


ชื่อหนังสือ : การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ผู้แต่ง        : ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ผู้จัดพิมพ์  : พี เพรส จากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์    : 2558

Article Details

Section
Book review

References

1. Tuntisonthon, T. (2015). Civic Education for Thai Society. (Edition 4.). Bangkok:
P Press Co. (In Thai)

Most read articles by the same author(s)