การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

เนื้อหาบทความหลัก

เสกสรรค์ สนวา

บทคัดย่อ

รูป1.jpeg_4.jpg


ชื่อหนังสือ : การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ผู้แต่ง        : ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ผู้จัดพิมพ์  : พี เพรส จากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์    : 2558

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

1. Tuntisonthon, T. (2015). Civic Education for Thai Society. (Edition 4.). Bangkok:
P Press Co. (In Thai)

บทความอื่นๆของผู้แต่ง