การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

Main Article Content

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ จิรายุ ทรัพย์สิน วันชัย สุขตาม

Abstract

ใใใ1.jpg


ชื่อหนังสือ    :  การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ผู้แต่ง           :  เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ผู้จัดพิมพ์     :  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปีที่พิมพ์       :  2559

Article Details

Section
Book review

Most read articles by the same author(s)