กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บ้านสมัยใหม่ : ผลกระทบและการปรับตัวของชาวมุสลิมมลายูในกัมปงไอร์ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF