ประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2019-05-06

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีดังนี้

   - ภาษาไทย บทความละ 2,000 บาท 

   - ภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท

(ให้ชำระหลังจากที่มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน)


* หมายเหตุ:

1. การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น "ไม่ได้การันตีว่าว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา " เนื่องจากบทความจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน และบรรณาธิการก่อน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้นิพนธ์ได้ว่าบทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิให้สามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้หรือไม่

2. หากบทความของท่าน "ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี (เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน) จึงขอให้ท่านรับทราบ ก่อนการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. ระยะเวลาของกระบวนการใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (วารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ต้องการลัดคิว หรือเร่งกระบวนให้สั้นลงกว่านี้)

 

การชำระค่าธรรมเนียม 
        
กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้
                ธนาคาร กรุงไทย สาขายะลา  
                ชื่อบัญชี Journal of Yala Rajabhat University 
                เลขที่บัญชี 909-0-64139-4  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน ทางกองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Vol 14 No 2 (2019): May-August

Journal of Yala Rajabhat University is an academic documents with the objectives to promote and disseminate the academic accomplishment that has the quality with the types of Academic Article, Research  Article, Review Article, Review Article and Book Review in the fields of humanities and social sciences such as Economics, Business Administration (Management), Education and the other related fields, which is published and issued for dissemination for 3 issue per year (the first issue for January – April, the second issue for May – August and the third issue for September - Decemcer). Published as Hardcopy [Print ISSN: 1905-2383] and Online open-access journal [Online ISSN: 2651-0863].

Published: 2019-01-02

Factors Affecting the Use of Ibnu Affan Islamic Cooperative Service in the AmphurMuang, Pattani

สุไฮณีย์ แวยูนุ, ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์

190-202

Model of Masjids in Mobilization of Taqwa Communities

ชินวัฒน์ แม้นเดช, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี, สามารถ ทองเฝือ

222-231

Learning Styles of Muslim Students with Different Mother Tongues

มิสรอ จูมะ, ธัญภา พลานุกูลวงศ์

232-243

Development of An Instructional Model Based on Connectivism Theory to Enhance Information Literacy

พัฒณ์นรี พงศ์ประยูร, นิรุต ถึงนาค, ชมพูนุท เมฆเมืองทอง

256-267

The Prevalence and Associated Factors of Depression among Older People with Chronic Diseases in Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

อารีย์ สงวนชื่อ, ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, รัตนาภรณ์ อาษา

277-287

Conditions and Problems of Shari’ah Supervision in Islamic Bank of Thailand

อิสมาแอ สนิ, มะรอนิง สาแลมิง

288-298

A Development of MICE Industry potentially in Songkhla Province, Thailand

สาลินี ทิพย์เพ็ง, เสรี วงษ์มณฑา, ชุษณะ เตชคณา, ชวลีย์ ณ ถลาง

299-310

การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, จิรายุ ทรัพย์สิน, วันชัย สุขตาม

311-314

View All Issues

Explanation  

       1. The documents must be submitted for the consideration of publication as follows:

                      - The manuscript of article in form of word file for 1 set

                      - Letter of Consent for 1 copy               

                      - Evidence of the money transfer    

>>>Download<<<

       2. A fee of the implementation with the amount of 2,000 Baht or 65 USD for Thai article, and 3,000 Baht or 95 USD for English article

       3. Please properly prepare the article before the submission of publication in order to proceed to the next step.

       4. It takes about 3 months for the article assessment.* (The Journal reserves the right not to insert an article queue. Or accelerate the process to be shorter than this)

       5. In the event of 2 reviewer, evaluate and decide whether your article "Decline Submission" The journal will immediately reject the publication. And does not refund the processing fee.

       6. In the event that the article has been considered for adjusted by the reviewer, the author is responsible for the adjustment of such article which must be completed within 30 days from the date of being notified for its improvement, otherwise it may not be considered for the publication.

*It takes about 1 month for the article assessment performed by the experts, moreover, it also depends on the period for the preparation of the article and the article adjustment of the author.