วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ISSN: 1905-2383) เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการ (Academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม)

Published: 2018-03-23

Professional Development of Higher Education Instructors Through Mentoring: A Phenomenological Study

ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ, ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

47-60

Comparative Study Theory of Tort with Theory of Strict Liability and Perception for Entrepreneur The Udonthani Chamber of Commerce

จีระศักดิ์ ดิษฐพลขันธ์, ธิติ เตชะไพโรจน์, จุฑามาศ นันทโพธิเดช, ชาญชัย ดวงตา

87-99

The Empirical Study on the Activity Development Threats of Tertiary Institutes in Three Southern Border Province of Thailand

ยุทธนา กาเด็ม, อภิชาติ ใจอารีย์, ประสงค์ ตันพิชัย

141-150

Effects Entrepreneur, Government Support, System Management Effectiveness and Competition Factors toward the Success of Electronic Commerce Business

ธีรินทร์ เกตุวิชิต, บุญฑวรรณ วิงวอน, จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ

151-159

Marketing Development of Muslim Woman’s Clothing Group in Ta Sab District, Yala Province

ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, อัปสร อีซอ

171-181