ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่

2019-03-10

ประกาศรับบทความในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟิตรีนา ดาราแม 063-749-0929 หรือ 073-299-634