Use of Holy Basil Leave and Marigold Flower Extracts as Bio-attractant-baits for Controlling the Fruit Fly in Mango Orchard

Main Article Content

นุชนาฎ บุญชู วีรนุช แซ่ตั้ง กีรติ ตันเรือน ทิวธวัฒ นาพิรุณ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

Abstract

Tephritid fruit flies are the major pests in fruits and vegetables. Nowadays, synthetic insecticides have been widely used for controlling these fruit fly pests. Use of chemical pesticides is not only extremely toxic to users but also affect the environment. Botanical insecticides are considered as alternative choice to replace chemicals in agricultural system. This present research, therefore, aimed to study the feasibility of using the plant extracts as bio-attractant-baits for controlling the fruit fly in mango orchard. The use of holy basil leave extract and marigold flower extract was chosen as lure poison bait. Both plants were methanolic extracted. Those plant extracts at different concentrations i.e. 100, 60, 40 and 20% (v/v) were prepared prior to field trial. Afterwards, 17 treatments were designed to find out the efficacy of botanical extracts against fruit fly. Every treatment with three replications was hung on mango trees. It was found that the treatment of basil 100% holy basil leave extract together with 40% marigold flower extract exhibited the highest percentage of fruit fly attractant (20.67 %) and there also was statically significant deference among other treatments (p < 0.05). Herein, the highest death rate of fruit fly was observed in the treatment of a piece of mango mixed with 100% holy basil leave extract and 60% marigold flower extract (80.09%). From this preliminary study, it could conclude that these plant extracts were liable to control the fruit fly in the area. In addition, it could also be applied for managing other insect pests in production system of several economic plants.

Keywords

Article Details

Section
Research Article

References

1. กรมวิชาการเกษตร. (2552). แมลงวันผลไม้และการป้องกันกำจัด. จดหมายข่าวผลิใบ ก้าวใหม่การวิจัยและพัฒนาการเกษตร, 12(10).

2. กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. (2559). การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน.

3. กฤษฎา จาตุรัส. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพริกที่สูญเสียกับการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

4. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน และมณทินี ธีรารักษ์. (2555). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ในการควบคุมหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 30(2), 1-7.

5. ชลธิชา แสงศิริ ไพรพรรณ แพเจริญ พิไลวรรณ เพชรเลี่ยม และธนพร ขจรผล. (2557). ผลของรูปแบบกับดักและเหยื่อล่อที่มีต่อแมลงวันผลไม้. วารสารแก่นเกษตร, 42 (3), 674-679.

6. ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ (2560). ผลของสารสกัดดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ในควบคุมหนอนผีเสื้อกินใบมะนาว Papilio demoleus Linnaeus (Lepidoptera: Papilionidae). วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 12(2), 1-10.

7. มนตรี จิรสุรัตน์. (2541). แมลงวันผลไม้, น.128-135. ใน แมลงศัตรูไม้ผล. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

8. รัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา มัณฑนา มิลน์ และอารมณ์ แสงวนิชย์. (2544). การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดาวเรือง.หน้า 404-409. ใน: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39. วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ.

9. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2555). อุตสาหกรรมผลไม้ในประเทศไทย. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2560, จาก: http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/file/ascn_fruit2.doc

10. อัครินทร์ ท้วมขำ. (2550). การกำจัดแมลงวันทอง. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2560, จาก: http://www.doa.go.th/th/ShowArticles.aspx?id=1286.

11. อนงค์ ทองทับ. (2555). การใช้ใบกะเพราดึงดูดแมลงวันทองแทนฟีโรโมน. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 66-73.

12. Hardy, D. E. (1969). Taxonomy and distribution of the oriental fruit fly and related species (Tephritidae, Diptera). Proceedings of the Hawaiian Entomological Society, 20, 395-428.

13. Mahmood, T., Hussain, S. I., Khokhar, K. M., Ahmad, M. & Hidayatullah. (2002). Studies on Methyl Eugenol as a Sex Attractant for Fruit Fly Dacus zonatus (Saund) in Relation to Abiotic Factors in Peach Orchard. Asian Journal of Plant science, 4(1), 401-402.

14. Orallo-Rejesus, B. & L. C. Eroles. (1978). Two insecticidal principles from marigold (Tagetes spp.) roots. Philipp. Entomologist, 4(1/2), 87-98.

15. Vargas, R. I., Leblanc, L., Putoa, R. & Eitam, A. (2007). Impact of introduction of Bactrocera Dorsalis (Diptera: Tephritidae) and classical biological control releases of Fopius arisanus (Hymenoptera: Braconidae) on economically important fruit flies in French Polynesia. Journal of Economic Entomology, 100, 670-679.

16. Vargas, R. I., Shelly, T. E. Leblanc, L. & Piñero, J. C. (2010). Recent advances in methyl eugenol and cue-lure technologies for fruit fly detection, monitoring, and control in Hawai. Vitam Horm, 83, 575-595.