ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่

2019-03-10

ประกาศรับบทความในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟิตรีนา ดาราแม 063-749-0929 หรือ 073-299-634

Vol 3 No 2 (2018): July - December

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

Published: 2018-11-02

Dopamine Contents in Hom Thong Bananas during Storage at 14 and 25oC

ศุภิสรา จันทราอภิรักษ์, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, อาทร ลอยสรวงสิน

88-93

Study of Nutritive Value of Oil Palm Frond Silage with Molasses

เทียนทิพย์ ไกรพรม, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, ปัทมา หมาดทิ้ง, ฮามีน๊ะ ดือราซอ

94-100

Diversity of Fireflies (Coleoptera: Lampyridae) in Phitsanulok Province

เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค, พัทธเมธา คงเจริญ, พิสิษฐ์ พูลประสริฐ

101-108

Gamete Alteration of the Long-Spined Sea Urchin Diadema setosum (Leske, 1778) from Sichang Island, Chonburi Province, Thailand: A Preliminary Study

ศิลปชัย เสนารัตน์, สุชารัตน์ สุขใส, ทัตพล กำเนิดนิล, เจษฏ์ เกษตระทัต, ละม้าย ทองบุญ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ชำนาญ ภารา, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ธีรกมล เพ็งสกุล

109-114

Genetic Diversity of Oil Palm Population Planting in Khokpho, Pattani with Microsatellite Technique

จารุ นิคม, ซัมซูรี ดอฮา, รอวีย๊ะ อำบูเล็ง

115-120

Development and Shelf Life of Traditional Ladcheag Products in the Three Southern Border Provinces of Thailand

รอมลี เจะดอเลาะ, ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี, ตอยีบะห์ รอยิง

121-128

Frequency Distribution of Natural Radionuclides in Talok Samilae Beach Sand at Pattani Province

อดุลย์สมาน สุขแก้ว, ไมมูน อินตัน, ไซนับ ดอเลาะ

138-143

View All Issues