ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่

2019-03-10

ประกาศรับบทความในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟิตรีนา ดาราแม 063-749-0929 หรือ 073-299-634

Vol 4 No 1 (2019): January-June

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

Published: 2019-06-29

Use of Holy Basil Leave and Marigold Flower Extracts as Bio-attractant-baits for Controlling the Fruit Fly in Mango Orchard

นุชนาฎ บุญชู, วีรนุช แซ่ตั้ง, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

1-7

Landmark-based Geometric Morphometric Analysis of Wing Venation between Two Libellulid Species, Brachythemis contaminata and Diplacodes trivialis

พีรวิชญ์ สุขพัฒน์, วีรนุช แซ่ตั้ง, พิสิษฐ์ พูลประสริฐ

8-13

Study of Water Quality and Some Minerals from Consumer Source in the Community of Bor Nam Ron, Amphoe Betong, Yala Province

ดาริกา จาเอาะ, ไมมูน อินตัน, อามีนี เจ๊ะลี

14-18

Diversity of Benthos and Total Organic Matter in Pattani Bay

โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์, ไมมูน อินตัน, นูรอัยนี ดาโอ๊ะ, ไซนับ ดอเลาะ

19-24

Oogenesis of Blackchin Tilapia, Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852

อัมภรณ์พรรณ พลาศัย, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, พหล โกสิยะจินดา, ธีรกมล เพ็งสกุล, ชำนาญ ภารา

25-31

Purities of Synthesized Ca-Hydroxyapatite Nanoparticle from Budu Residue by Calcination Method and Primary Streptomycin Adsorption

ฮาซัน ดอปอ, พาตีเราะ กูแวะ, อิสมะแอ เจ๊ะหลง

32-40

Efficiency of Calcium Carbonate on Reducing Carbofuran Toxicity via Earthworm, Pheretima peguana (Stephenson, 1923) using Histopathological Biomarker

ประกายเพชร ปานแก้ว, หรรษิตา ชาฮิ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล

41-46

Production of Charcoal from Agricultural Residues

โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์, รอดียะห์ เจ๊ะแม, นุรมายามีน สาเร๊ะนุ

47-53

View All Issues