Font: Size:

Thai:

"เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน จงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการ อย่าล้างผลาญ ฤๅเข่นฆ่าบีฑาใคร ไม่ถือโทษโกรธแช่งซัด ฮึดฮัดด่า หัดอภัยเหมือนกีฬา อัชฌาสัย ปฏิบัติประพฤติกฎ กำหนดใจ พูดจาให้จ๊ะๆจ๋า น่าฟังเอยฯ"

English:

"The quick brown fox jumps over the lazy dog"

Output


หน้าปกวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 10

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น โภชนาการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น ซึ่งมีวาระการออกปีละ 2 ฉบับ บทความที่ส่งมายังวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ

Online Submission

2015-08-19

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีการรับบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในระบบออนไลน์ ผ่าน  Thai Journals Online (ThaiJO)

Vol 13 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหารได้ถูกนำมาใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร ให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร มีคุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 นี้ที่นำเสนอผลงานวิจัย เซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากมันเทศ ผลของการเสริมรำข้าวก่ำต่อคุณลักษณะทางเคมี-กายภาพของกุนเชียง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บะหมี่สด การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากรำข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ในวารสารฉบับนี้ยังนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านโอมิกส์ และเทคนิคการสกัดและการประยุกต์ใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์ 

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการสู่สังคม ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ รวมถึงสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

Published: 2018-01-03

บทบรรณาธิการ

กาญจนา มหัทธนทวี

ผลของรูปแบบเซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม (Effect of Probiotic form on Properties of Milk Ice Cream)

นงคราญ พงศ์ตระกุล, ธนัฐฐา รอดบุญฤทธิ์, สยาม ภพลือชัย, ปิยะนุช เนียมทรัพย์, สมคิด ดีจริง, ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

58-70

การศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด (Optimization of Fresh Yellow Alkaline Noodle Formulation for Shelf Life Extension)

จารุภัทร ลือชา, วรพจน์ ราชการดี, ชวโรจน์ ดำเนินสวัสดิ์, ฐิติศิลป์ กิจชเวงกุล, ภาวินี ดีแท้

71-83

View All Issues

Indexed in  tci

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหารได้ถูกนำมาใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร ให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร มีคุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 นี้ที่นำเสนอผลงานวิจัย เซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากมันเทศ ผลของการเสริมรำข้าวก่ำต่อคุณลักษณะทางเคมี-กายภาพของกุนเชียง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บะหมี่สด การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากรำข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ในวารสารฉบับนี้ยังนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านโอมิกส์ และเทคนิคการสกัดและการประยุกต์ใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์ 

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการสู่สังคม ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ รวมถึงสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

Published: 2018-01-03

บทบรรณาธิการ

กาญจนา มหัทธนทวี

ผลของรูปแบบเซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม (Effect of Probiotic form on Properties of Milk Ice Cream)

นงคราญ พงศ์ตระกุล, ธนัฐฐา รอดบุญฤทธิ์, สยาม ภพลือชัย, ปิยะนุช เนียมทรัพย์, สมคิด ดีจริง, ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

58-70

การศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด (Optimization of Fresh Yellow Alkaline Noodle Formulation for Shelf Life Extension)

จารุภัทร ลือชา, วรพจน์ ราชการดี, ชวโรจน์ ดำเนินสวัสดิ์, ฐิติศิลป์ กิจชเวงกุล, ภาวินี ดีแท้

71-83

บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กาญจนา มหัทธนทวี

Abstract

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหารได้ถูกนำมาใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร ให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร มีคุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 นี้ที่นำเสนอผลงานวิจัย เซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากมันเทศ ผลของการเสริมรำข้าวก่ำต่อคุณลักษณะทางเคมี-กายภาพของกุนเชียง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บะหมี่สด การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากรำข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  นอกจากนี้ในวารสารฉบับนี้ยังนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านโอมิกส์ และเทคนิคการสกัดและการประยุกต์ใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์


วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการสู่สังคม ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ รวมถึงสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ

Focus and Scope

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยาการต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น โภชนศาสตร์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งกำหนดวาระออกปีละ 2 ฉบับ งานที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ

Peer Review Process

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยเป็นการประเมินแบบ double blind

Publication Frequency

กำหนดวาระการออกของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยสยาม

Sources of Support

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยสยาม

Journal History

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรก ใน ปี พ.ศ. 2547 ดำเนินงานโดยคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ปัจจุบันมี ผศ.ดร. กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นบรรณาธิการ

สรุปการจัดทำวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 1-13

400.png

.
Settings:
%Color 1: %Color 2:
  px   px  

       
+
+
top
right
bottom
left
+
top
right
bottom
left
+
top left
top right
bottom left
bottom right
+
top
right
bottom
left
+
top
right
bottom
left