วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์


Indexed in tci

 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU


Vol 8, No 14 (2013): al-nur journal, Graduate School of Yala Islamic University


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิืทยาลัยมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์