วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ เทคโนโลยีทางการศึกษา อิสลามศึกษา การปกครอง การบริหารการศึกษา

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Vol 10, No 19 (2015): วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


Cover Page