วารสารนเรศวรพะเยา (Naresuan Phayao Journal)

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหา ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ ทุกๆ 4 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม)
ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 9, No 3 (2016): กันยายน - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทบรรณาธิการ (editorial)

Methods for total antioxidant activity determination PDF
วีระพล จันทร์ดียิ่ง 25-30

บทความวิจัย (research article)

Health seeking behavior among tuberculosis clients in a province of Thailand: A hospital-based study PDF
Supreeya Maneekul, Rattana Punpanich, Penprapa Siviroj 31-34
ผลการออกกำลังกายฟ้อนเจิงต่อความยืดหยุ่นของร่างกายวัยรุ่นหญิง PDF
พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์, รัตนะ ตาแปง 35-39
ความแม่นยำของการกำหนดหาเพศของบุคคลโดยกระดูกกระเบนเหน็บ PDF
ภัสราพร ทวีชัย, วรธัช วิชชุวาณิชย์ 40-42

บทความสั้น (Short Article)

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนประถมศึกษา PDF
จินตนา เถาปาอินทร์ 43-44
การรับรู้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน PDF
พรกนก ใจงาม 45-46
ปัจจัยเกี่ยวข้องมะเร็งปอด: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ย้อนหลัง PDF
ภัทรนัย ไชยพรม, สมชาย จาดศรี, ดุริยา ฟองมูล, สัณหวัช ไชยวงศ์ 47-49
ความรู้ ทัศนคติ และปฏิบัติสำหรับป้องกันไข้เลือดออกของประชากรหมู่บ้านหนึ่ง PDF
ณัฐฐินันท์ สานา 50-52