วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of The Ministry of Public Health )

วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)


Journal Homepage Image

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง


Vol 24, No 3: สิงหาคม - ธันวาคม 2557


   

Table of Contents

บทความวิจัย

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: ถอดบทเรียนจากการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์,Transformative Learning: Lesson Learned from Nursing Education pdf
ละเอียด แจ่มจันทร์, รวิภา บุญชูช่วย, สุนีย์ อินทรสิงห์ 1-14
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ท่เี ป็นมะเร็งท่อน้ำดี,Spiritual Needs of Persons with Cholangiocarcinoma pdf
ชนุกร แก้วมณี, พิกุล นันทชัยพันธ์, สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ 15-18
ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเม่อื บุตรมีภาวะไข้,Experiences of Mothers in Management of their Children with Fever pdf
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล 29-40
ผลการติดตามเย่ยี มบ้านเด็กโรคหืด ในอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย,The Effect of Home Visits for Children with Asthma in Thabo District Nongkhai Province pdf
จำเรียง พรมมา 41-50
ผลของโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการ สอนต่อผลสัมฤทธิ์ความรู้และความพึงพอใจ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม,The Effect of an Integrating Academic Services and Learning Activities Program on the Learning pdf
ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์, ศิริรัตน์ อินทรเกษม, พยอม สินธุศิริ 51-65
การใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อพฤติกรรมการใช้ยา ตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท,A Study of Using the Family Psycho-education Program on Medication Adherence Behaviors of Schizophrenic Patients in a Community, pdf
บุษยา ดำคำ, จารุวรรณ ก้านศรี, นภัทร เตี๋ยอนุกูล, สิรภพ โตเสม 66-76
การศึกษาผลของการบริโภคข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกกับข้าวมอลต์ที่มีต่อ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ,A Study of Consumption Effects from Parboiled Geminated Brown Rice and Malted Rice on Elderly Health pdf
ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์, นวลจันทร์ เทพศุภรังษิกุล, พิชญ์อาภา แจ่มจันทร์ 77-89
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา,Participatory Learning Process to Build Capacity of Families in Solving Alcohol Problems in Ban Sanpabong, Sanpamuang Sub-district, Muang district, Phayao Province pdf
สุภาพรณ์ อุดมลักษณ์, ปัณณธร ชัชวรัตน์, จันทร์จิรา อีนจีน 90-103
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะ พึ่งพาในเขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท,Factors Related to Quality of Life among Thai Caregivers of the Chronic Disease Patients with Dependency in Manorom District, Chainat Province pdf
เยาวลักษณ์ ทวีกสิกรรม, ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์, มณีรัตน์ พราหมณี 104-118
ความสัมพันธ์ระหว่างความตึงเครียดทางอารมณ์ ความแตกฉานด้านสุขภาพกับพฤติกรรมควบคุมนํ้าตาลในเลือดของผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2,Relationships between Emotional Distress, Health Literacy, and Glycemic Control Behaviors of the Elderly with Type 2 Diabetes pdf
นิติกุล บุญแก้ว 119-134
การพัฒนาความรู้และทักษะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อาสาสมัครกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล,Development of Knowledge and Skills of Emergency Medical Services among Volunteer Rescuers at Wungsang Subdistrict Administration Organization, Mahasarakham Province pdf
ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์, ศิวพล ศรีแก้ว 132-142
การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัยบ้านเด็กอ่อนรังสิต,Growth, Development and Health Status of Pre-SchoolAge Children at Rangsit Babies Home pdf
สุชาดา ธนะพงศ์พร 143-155