วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of The Ministry of Public Health )

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)


Journal Homepage Image

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง


Vol 25, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

Full Issue

View or download the full issue Untitled

Table of Contents

บทความวิจัย

บทบาทพยาบาลกับการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำลาย
ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ 1-12
ความเข้าอกเข้าใจ: พลังเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล pdf
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส 13-24
การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก pdf
อุบลรัตน์ ระวังโค, สมภัทร ศรไชย 25-39
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การรับรู้อาการเตือนและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง pdf
กานต์ธิชา กำแพงแก้ว, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, วีนัส ลีฬหกุล 40-56
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด Rama – EGAT Heart Score pdf
เกษชดา ปัญเศษ, สุกาญฎา กลิ่นถือศิล, อาภาสิณี กิ่งแก้ว, วิยดา วงศ์มณีโรจน์ 57-70
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาพยาบาลไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – analysis) pdf
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, จำลอง วงษ์ประเสริฐ, อวยพร เรืองตระกูล 71-87
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการนวดฝีเย็บ ของสตรีตั้งครรภ์ pdf
ตรีนุช คำทะเนตร, โสมภัทร ศรไชย 88-102
การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี pdf
อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย, ศุลีพร เพชรเรียง 103-115
รูปแบบการสอนโดยใช้ Enquiry-Based Learning ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล pdf
เบญจวรรณ พิททาร์ด 116-129
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออก จากโรงพยาบาลในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว pdf
ปารีนุช พรเจริญ, นิภาวรรณ สามารถกิจ, ภาวนา กีรติยุตวงศ์ 130-143
ผลการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ pdf
อารยา พินทุเวหน, พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ 144-156
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพนักงานโรงงานที่เข้ากะ ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกในจังหวัดนครราชสีมา pdf
ปฏิพันธ์ เสริมศักดิ์ 157-165
การสร้างสุข โดยการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดนครปฐม pdf
กุนตี โตโพธิ์ไทย 166-177
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี pdf
กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ และคณะฯ 178-193
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการดูแลตนเอง ด้านโภชนาการ กับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาล ราชบุรี pdf
กสลี ศรีอนันต์, บุษบา พาตนุช 194-205
การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง รพ.สต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี pdf
ผ่องศรี พูลทรัพย์, รัชนี ครองระวะ, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ, บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ 206-218