วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of The Ministry of Public Health )

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)


Journal Homepage Image

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง


Vol 25, No 1: มกราคม-เมษายน 2558

Table of Contents

บทความวิจัย

ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการพยาบาล: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล pdf
ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ 1-12
ความสุขในการทำงาน, อาจารย์พยาบาล,Nursing Instructors and Work Happiness pdf
บุญญาภา โพธิ์เกษม 13-24
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม,Effectiveness of the Dengue Hemorrhagic Fever Prevention and Control Program in Community using a Participatory Learning Process pdf
นงนุช เสือพูมี, กุลฤดี จิตตยานันต์, วันดี วงศ์รัตนรักษ์, วัลทณี นาคศรีสังข์ 25-39
แบบจำลองเชิงสาเหตุของสมรรถนะการบริการอาชีวอนามัยของพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิไทย,A Causal Model of Occupational Health Service Competencies Among Thai Primary Care Unit Nurses pdf
สุวัฒนา เกิดม่วง, สุรินธร กลัมพาก 40-53
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal care in Three Southern Border Provinces of Thailand pdf
ศิริพันธุ์ ศิริพัน, ศศินาภรณ์ ชูดำ 54-69
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal care in Three Southern Border Provinces of Thailand pdf
ศิริพันธุ์ ศิริพัน, ศศินาภรณ์ ชูดำ 54-69
Learning style preferences of nursing students at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University,รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, pdf
พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, พรศรี ดิสรเตติวัตน์ 70-82
รูปแบบการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช,A Transitional Care Model for Stroke Patients at Chaopraya Yommarat Hospital. pdf
ปราณี เกษรสันติ์ 83-96
พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ ในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดสระบุรี,Sexual behaviors and factors correlated with the intention of protection in teenage pregnancy, Saraburi province pdf
ศิริวรรณ ทุมเชื้อ 97-109
ประสิทธิผลโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับเจลแป๊ะตำปึงต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยา,The Effects Of An Oral Self Care Program With Gynura Procumbens On Chemotherapy Related Oral Mucositis In Patients With Cancer pdf
ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, ปณิตา คุณสาระ, พรรณวดี พุธวัฒนะ 110-123
การบูรณาการวิจัย, ชุมชนเป็นฐานการเรียน, สุขภาพผู้สูงอายุ,Integration of Research, Community based, Health of Elderly pdf
กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์, ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์, สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ 124-130
ผลของการประคบแผลฝีเย็บหลังคลอดด้วยผ้าอนามัยชุบน้ำเกลือเย็น และผ้าอนามัยชุบน้ำสะอาดเย็น ต่อ การลดความเจ็บปวด และการบวมของแผลฝ,Effect of cold compress with cold normal saline pad and cold pad sterile water on perineum pain and edema in post partum period. pdf
สุภาพร ปรารมย์, อ้อมใจ สิทธิจำลอง, พัชนี วรรณวัต, ภมรรัตน์ มณีรัตน์, หฤทัย ใจกว้าง, กาญจนา สัญใจ, ดุลยเรศ อาจชัยชาญ 133-143
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ,The Development of Palliative Care Model for Terminal Cancer Patients at Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital pdf
วาสนา สวัสดีนฤนาท, อมรพันธุ์ ธานีรัตน์, ธารทิพย์ วิเศษธาร 144-156
ผลของการสอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจด้วยสื่อวีดิทัศน์ ต่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและระดับความวิตกกังวล "The Effect of instruction in pre opened heart patients by Video Compact Disc on knowledge regarding health practice and anxiety level"
สมจิตต์ จันทร์กูล 157-166
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills pdf
จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, อรชร อินทองปาน 167-177