วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of The Ministry of Public Health )

วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)


Journal Homepage Image

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง


Vol 24, No 1: มกราคม - เมษายน 2557

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
บรรณาธิการ บรรณาธิการ

บทความวิจัย

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ในกระบวนการดำเนินงานอนามัยชุมชน บทเรียนในการนำทฤษฎีสู่การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในชุมชน pdf
บุญชัย ภาละกาล 1 -11
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้* pdf
กรรณิกา เรืองเดช, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, สุชาติ สังแก้ว 12-29
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาล มีความสามารถในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ pdf
ปานทิพย์ ปูรณานนท์ 30-44
เปรียบเทียบการเตรียมคลอดและวิธีการเบ่งต่อผลการคลอด ของมารดาที่คลอดครั้งแรก pdf
ปิยรัตน์ โสมศรีแพง, โสมภัทร ศรไชย 45-55
การพัฒนากระบวนการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลบึงโขงหลง pdf
วรรณภา ปราบพาล, โสมภัทร สรไชย 56-66
การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน) pdf
สมควร หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่ ศิริพร*** และคณะ 67-79
การพัฒนาคุณลักษณะอาจารย์พยาบาลเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก pdf
ดวงกมล หน่อแก้ว 80-91
การได้รับวัคซีน ความรู้และความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบีของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท pdf
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, อังค์ริสา พินิจจันทร์, เมียว เนียน อ๋อง, พิมใจ ทวีพักตร์, ชมพู่ หลั่งนาค 92-104
การประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา pdf
สมพร วัชระศิลป์ 105-120
การประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยอง pdf
ธนิตา ฉิมวงษ์, จิราพร นิลสุ, นภาพร วาณิชย์กุล 121-135
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลพระปกเกล้า pdf
จรินทร์ ขะชาตย์, เจริญพิศ ปรียาศักดิ์สกุล, สมควร สุขสัมพันธ์ 136-148
ผลของการออกกำลังกายแบบพลังลมปราณต่อความทนทาน ในการออกกำลังกาย อาการหายใจลำบาก และการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ในการควบคุมอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง* pdf
ทัศนีย์ ภูวิภิรมย์, จิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์, ละเอียด จารุสมบัติ 149-161