วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและงานด้านการแพทย์

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารการพิมพ์ปีที่ 3 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol 29 No 2 (2019): May – August

Published: 2019-08-31

Comfort amidst Pain during Childbirth: From Theory to Practice

มาวศรี มานุช, สุนันทา ศรีมาคำ

1-11

Family Management: Concept and Implementation Guidelines to Help Families of Children with Chronic Illness

พัชรี วัฒนชัย, ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์

12-23

Evaluation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at Tambon Health Promoting Hospitals, Amnat Charoen Province

กัลยาณี สุเวทเวทิน, สัมมนา มูลสาร, ธีราพร สุภาพันธุ์

37-50

Quality Evaluation of the Google My Maps Application in Home Visits of Nursing Students in the Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University

ภูษณิศา มีนาเขตร, สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, อังศวีร์ จันทะโคตร, ณัฐสุดา คติชอบ

51-63

Quality Evaluation of the Google My Maps Application in Home Visits of Nursing Students in the Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University

ภูษณิศา มีนาเขตร, สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, อังศวีร์ จันทะโคตร, ณัฐสุดา คติชอบ

51-63

The Effectiveness of a Health Literacy Development Program in Patients with Type 2 Diabetes Risking to Chronic Kidney Disease

สายฝน สารินทร์, สุทธีพร มูลศาสตร์, วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี

86-101

Suffering of the Mothers with Low Birth Weight Infants Hospitalized

ณัชนันท์ ชีวานนท์, จินตนา วัชรสินธุ์, พีระภาพ คำแพง

102-115

Factors Associated with Quality of Life among Cancer Patients with Palliative Care at the End of Life residing in Chiang Rai Province.

วิภาดา พึ่งสุข, พิษณุรักษ์ กันทวี, ภัทรพล มากมี

116-128

The Effects of a Thai Massage Program on the Office Syndrome among Personnel

โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล, คณิสร เจริญกิจ, วิภารัตน์ ภิบาลวงษ์

129-141

Effects of Teaching Using Media with Demonstration on Suture and Incision and Drainage Ability of Nursing Students

ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, จารุณี วาระหัส, ขวัญเรือน สนิททรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, จารุณี วาระหัส, ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, พนัสยา วรรณวิไล, สิริมาส วงศ์ใหญ่

142-151

A Study of Consistent Condom Use Among Males Living With HIV Drug Resistance1

พิกุล เขื่อนคำ, พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, สมนึก สังฆานุภาพ

152-164

The Application of Protection Motivation Theory in Promoting the Behaviors Slowing Down the Progression of Degeneration of CKD Stage 3 Patients in a Community

ชญานิศ ศุภนิกร, วีณา เที่ยงธรรม, เพลินพิศ บุณยมาลิก

165-177

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง