วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)

Vol 28 No 3: September – December 2018

Published: 2018-12-31

E-book Implementation: Lesson Learned from Nursing Students’ Learning Outcome

ปานทิพย์ ผ่องอักษร, ละเอียด แจ่มจันทร์

1-9

Home-based Fall Prevention Guideline in Thai Contexts for Elderly People

เยาวลักษณ์ คุมขวัญ, อภิรดี คำเงิน, อุษณีย์ วรรณลัย, นิพร ขัดตา

10-22

The Effect of Health Promotion Program of Academic Staffs with Risk of Hypertension

กาญจนา โกทิยะ, ซูไฮลา อาหวัง, นูรอา ซีราหะยีเจ๊ะ อาแซ, เบ็ญจมาภรณ์ ศรีเมือง, จารีญา อาแว, ตรีฤทัย ไชยสวัสดิ์, นัรมีน เจ๊ะแล, อารีนา กุลยานันต์, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

23-35

Health Promotion for Preschool Aged Children whose Age 2-5 years-old in Child Developmental Center at Khet Bang Phlat, Bangkok: Family Management

อรนุช ชูศรี, ณัฐรพี ใจงาม, ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, ปณวัตร สันประโคน

51-62

The Effect of the Objective Structured Clinical Examinations (OSCEs) Test to Clinical Skill Practices in Basic Medical Care of Nursing Students

กชกร ธรรมนำศีล, กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์, สุปราณี น้อยตั้ง, จินตนา อาจสันเที๊ยะ

63-75

The Effect of Alcohol Cartoon on Increasing Alcohol Knowledge and Attitude among Primary School Students

ดลนภา ไชยสมบัติ, บัวบาน ยะนา, สุทธินี นันทฤทธิ์, จันทนิภา แจ่มแจ้ง

76-86

The Effects of Health Belief Application Program in Older Adults on Risky Coronary Artery Disease in Community

ปณวัตร สันประโคน, อรนุช ชูศรี ชูศรี, ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

87-100

Effects of Positioning by Using Maneevada Knowledge Program on Duration Active Labor and Satisfaction for Childbirth Among Primiparous Women

จงสฤษฎ์ มั่นศิล, ศิริวรรณ แสงอินทร์, พิริยา ศุภศรี

101-114

A Longitudinal Study of Headache, Fatigue, Sleep Disturbance, and Performance in Patients with Mild Head Injury

นิภาวรรณ สามารถกิจ, อริยาวรรณ วรรณสีทอง

115-130

Process of Physical Activity Associated with Health Care Behaviors of Thai Elderly Systematic Revie

วัชราภรณ์ เรืองสิทธิ์, จำลอง วงษ์ประเสริฐ, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา

131-144

Development of Wound Dressing E-Learning Lesson for Nursing Student in Srimahasarakham Nursing College

อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, พัชรี แวงวรรณ, ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย, อัญญา ปลดเปลื้อง, ทรงสุดา หมื่นไธสง

145-155

Factors Related to Self-Care Behaviors using Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine of Village Health Volunteers in Thung Saliam District, Sukhothai Province

ฉัตรณรงค์ พุฒทอง, ปัทมา สุพรรณกุล, สุคนธ์ธิกา นพเก้า

156-165

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง