วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)

Vol 27 No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

Published: 2017-08-30

การบูรณาการกระบวนการพยาบาลกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในการดูแลผู้สูงอายุ

นงนุช วงศ์สว่าง*, กมลพร แพทย์ชีพ*, รจนารถ ชูใจ*, นงณภัทร รุ่งเนย**

1-14

การสะท้อนเส้นทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนสู่คณะปฏิบัติการไร้พรมแดนปัญญาปฏิบัติ

มกราพันธุ์ จูฑะรสก*, เพลินตา พรหมบัวศรี**, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ***, ศุกร์ใจ เจริญสุข****, ประเสริฐ อัตโตหิ*****, อณิษฐา จูฑะรสก******, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ**

31-46

การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ

รัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล*, นิสากร วิบูลชัย**, วิไลพร พิณนาดิเลย์*, จุลินทร ศรีโพนทัน*, เบญจพร เองวานิช*

80-95

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง