วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและงานด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเช่นบทความวิชาการเป็นบทความทางการพยาบาล

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารการพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol 29 No 1: January – April 2019

Published: 2019-05-14

Factors Correlated with Stress of Patients with Diabetes Mellitus Type 2 in Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, Ongkharak, Nakhonnayok Province

จารุวรรณ ไผ่ตระกูล; ศรีสุดา รัศมีพงศ์, กวินนา พันธ์สวัสดิ์, สุนัฐนันท์ พิมตะครอง, เบญจรัตน์ นรภาร, ภัทรภา สิริวิริยะพัฒน์, มะปราง เกนการณ์, วิภาวรรณ สำราญบำรุง, รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

21-31

Effectiveness of Resilience-Enhancing Program in Elderly Residents at Ban Sritang Nursing Home

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ; ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, เสาวลักษณ์ คงสนิท

32-47

Work Motivation of Village Health Volunteers in Suphanburi Province

จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ; ยุคนธ์ เมืองช้าง

60-70

Effects of the Thai Hermit Traditional Exercise and Heat Compress Program on Knee Pain Relief among Knee Osteoarthritis Patients

ยุทธนา นุ่นละออง; สุวัฒนา เกิดม่วง; วิสุทธิ์ โนจิตต์, ดวงใจ เกริกชัยวัน, มยุรี สิงห์เปีย

71-86

Social Problem-solving and Depression among Nursing Students

ดวงใจ วัฒนสินธุ์; สิริพิมพ์ ชูปาน, ภาคิณี เดชชัยยศ

87-99

Incidence and Factors Related to the Low Birth Weight Newborns in Ramathibodi Hospital

กุลสตรี วรรธนะไพสิฐ; ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์

100-110

Causal Relationship Model of Transformational Leadership, Learning Organization and Quality of Work Life Influencing Patient Unit Performance in General Hospitals under the Ministry of Public Health

ปราณี มีหาญพงษ์; จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์, เนตรชนก ศรีทุมมา

111-124

Causes of Postponing or Cancelling Surgeries of Pre-appointment Patients, Ratchaburi Hospital

รำเพย วงค์คำปวน; วิรดา อรรถเมธากุล

125-138

The Development of Application Based Learning on Patient Restraint, Lifting and Moving for Diploma of Science Program in Emergency Medical Operation Students

นงนุช นามวงษ์; นิรุติ ผึ่งผล, ทศพร รานุรักษ์, วัชริศ พลสอน, สรินธา สุภาภรณ์

139-152

The Effectiveness of a Health Promoting Behavior Program for Elderly with High Blood Pressure at Banklong Sub District Health Promoting Hospital, Phitsanulok

วิภาพร สิทธิสาตร์; นิดา มีทิพย์, จันทร์จิรา อินจีน

153-165

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง