“วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวาง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7

2018-02-21

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Business, Economics and Communications International Conference: BECIC2018) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

prbecic20182.jpg

 

 

Vol 3 No 2 (2018): พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

Published: 2018-08-31

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟอาข่า อาม่า

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์, ภาคภูมิ ภัควิภาส, กัญวรา สมใจ, กัญญกาญจน์ ไซเออร์ส

169-179

View All Issues

 

Indexed in 

tci