วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวาง

Vol 13 No 3 (2018): กันยายน - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-21

Book Cover

ปกวารสาร [Book Cover]

Business Model Innovation: A Solution for Thai Music Business in Thailand 4.0 Era

อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา [Apichet Kambhu Na Ayudhaya]

1-14

Social Enterprise and Sustainable Social Development: Lessons Learned from Foreign Countries and Development in Thailand

พิมพิกา พูลสวัสดิ์ [Pimpika Poolsawat], สุวิต ศรีไหม [Suwit Srimai]

15-32

Management of the National Broadcasting Services of Thailand (NBT) in Digital TV Era: A Case Study of Region 3 Chiang Mai and Region 4 Phitsanulok

กิตติมา ชาญวิชัย [Kittima Chanvichai], อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล [Orawan Sirisawat Apichayakul], พิพัฒน์ สัสดีแพง [Pipat Satsadeepang]

52-62

The Export Potential of Thailand’s Frozen Shrimps

ชัยพล บุญยพิมพะ [Chaiyapon Bunyapimpa], มาฆะสิริ เชาวกุล [Makasiri Chaowagul]

63-78

The Social Marketing Responsibility of Thai SMEs

ปริญ ลักษิตามาศ [Prin Laksitamas], สุรกิจ เทวกุล [Surakij Taeyvakul], วุฒิพงศ์ วุฒิปรีชา [Vutiphong Vutiprecha], พิษณุ สันทรานันท์ [Pishnu Suntharanund]

79-92

The Attitude of the Auditors of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand on the Quality of Accounting Information in the Ability of the Internal Auditors

มัยฤทธิ์ ทองส่งโสม [Maiyarit Thongsongsom], ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล [Pravas Penvutikul]

93-103

Campaign Communication Policy and Strategy for Preventing and Solving Teenage Pregnancy Problems in Thailand

ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ [Nattiya Puarungroj], สุภาภรณ์ ศรีดี [Supaporn Sridee], วิทยาธร ท่อแก้ว [Wittayatorn Tokeaw]

104-117

The Role of Corporate Social Responsibility Policies’ Implementation on Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ [Parichat Tengsuwan], ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ [Kanatnan Thaweewat], กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ [Kobkan Panphong]

118-132

The Role of Information Communication Technology and Foreign Direct Investment: Poisson Pseudo-Maximum Likelihood Estimation

กัณฐลดาภรณ์ คำยัง [Kuntaladaporn Camyung], วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ [Wanasin Sattayanuwat]

133-143

Marketing Model for Operation Potential of Herbal Product (Non-food) OTOP Community Enterprises in Southern Thailand

ชาริณี กีรติโชติ [Charinee Keeratichote], บรินดา สัณหฉวี [Brinda Sunhachawee]

144-153

View All Issues

 

Indexed in 

tci