นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน

Main Article Content

อรอุมา พรหมจรรย์ ปัญญา เลิศไกร ชูศักดิ์ เอกเพชร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการพื้นที่ป่า
พรุโดยชุมชน 2) ศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน 3)
พัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน และ 4) ประเมินและปรับปรุง
นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พื้นที่ป่าพรุของ
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ตำ บลเกาะนางคำ อำ เภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำ นวน
366 ไร่ 1 งาน 07 ตารางวา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ตัวแทนชุมชน
ป่าพรุ 15 คน ผู้นำ ชุมชน 8 คน และนักวิชาการ/นักพัฒนา จำ นวน 9 คน รวม 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำ รวจพื้นที่ แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึก แบบ
สัมภาษณ์กลุ่ม แบบสังเกต แผนปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน และแบบ
ประเมินแผนปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม แล้วนำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย