นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน

Main Article Content

อรอุมา พรหมจรรย์ ปัญญา เลิศไกร ชูศักดิ์ เอกเพชร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการพื้นที่ป่า
พรุโดยชุมชน 2) ศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน 3)
พัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน และ 4) ประเมินและปรับปรุง
นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พื้นที่ป่าพรุของ
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ตำ บลเกาะนางคำ อำ เภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำ นวน
366 ไร่ 1 งาน 07 ตารางวา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ตัวแทนชุมชน
ป่าพรุ 15 คน ผู้นำ ชุมชน 8 คน และนักวิชาการ/นักพัฒนา จำ นวน 9 คน รวม 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำ รวจพื้นที่ แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึก แบบ
สัมภาษณ์กลุ่ม แบบสังเกต แผนปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน และแบบ
ประเมินแผนปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม แล้วนำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

Article Details

Section
บทความวิจัย