ปัจจัยที่ส่งผลให้พระสงฆ์เชื้อสายสยามเสริมสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย

เนื้อหาบทความหลัก

พระวิจักร์ พงษ์พันธ์ ปัญญา เทพสิงห์ เก็ตถวา บุญปราการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้พระสงฆ์มาเลเซียเชื้อสายสยามเสริมสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย โดยการใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ สัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมผู้ให้ข้อมูลหลักคือ พระสงฆ์มาเลเซียเชื้อสายสยามวัดไทยพุทธนิกายเถรวาทในพื้นที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 25 รูป และฆราวาสที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน เวลา สถานที่ และบุคคลผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้พระสงฆ์มาเลเซียเชื้อสายสยามเสริมสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้แก่การมีความเป็นผู้นำของพระสงฆ์ ความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย การรู้จักใช้ เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ของชาวสยาม การผลักดันของผู้นำชุมชนสยามต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนสยามในชุมชนกับวัด พื้นที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการทางวัฒนธรรม

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย