การเสริมสร้างความหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้การให้การปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน

ปรีชา ขยัน, เสรี ใหม่จันทร์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้การให้การปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคะแนนความหวังตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จำนวน 24 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก แล้วจึงแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 12 คน เพื่อเข้ารับการให้การปรึกษากลุ่ม และกลุ่มควบคุมจำนวน 12 คน ซึ่งไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความหวัง มีระดับความหวังหลังการรับการปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานสูงกว่าก่อนการรับการปรึกษากลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความหวัง มีระดับความหวังหลังการรับการปรึกษากลุ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเสริมสร้างความหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้การให้การปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน มีผลทำให้ระดับความหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังได้รับการอภิปรายผลร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ อันเป็นการพิสูจน์ถึงผลของการใช้การให้การปรึกษากลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย


Keywords


ความหวัง การให้การปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน นักศึกษามหาวิทยาลัย

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม
10110