1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click

Journal of Behavioral Science for Development
(วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

Journal of Behavioral Science for Development publishes articles covering the diverse areas of behavioral science. It places importance on presenting information which aims to study, understand and explain human behaviors for the development of individuals, organizations, communities and societies. The development should lead to implications for policy making at organizational, regional or national level. 

Journal of Behavioral Science for Development is a biannual journal that is published in the months of January and July of every year and publishes articles only in Thai language. The accepted papers must be high-quality, and must be evaluated and accepted by at least 2 experts using a double blind peer review process. Papers submitted should not have been published before, and the content should be current. The editorial board of Journal of Behavioral Science for Development welcomes research papers and academic articles.


ISSN: 2228-9453 (Print)
ISSN: 2651-2319 (Online)
ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (กรกฎาคม และ มกราคม)
ผู้ตีพิมพ์ต้องนำเสนอผลงานวิจัยในวันสถาปนาสถาบันฯ วันที่ 25 สิงหาคม ของทุกปี

1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click
1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click
1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click
1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click
1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click
1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวารสาร

2019-02-24

ทางกองบรรณาธิการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวารสาร ดังนี้

1. รูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิม เผยแพร่วารสารเป็นรูปเล่มวารสาร  เป็นทั้งในรูปแบบรูปเล่มวารสารและ รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

2. เดือนที่เผยแพร่วารสารจากเดิม เดือน มกราคม และ เดือน สิงหาคม เป็น เดือน มกราคม และ เดือน กรกฎาคม ของทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

3. รูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม รายการอ้างอิงภาษาไทยจัดทำเป็นภาษาไทย เป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง และใช้วิธีการแปลงสาส์น (https://164.115.23.167/plangsarn/) ตามมาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

การส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ (Submission)

2019-02-24

1. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับ
2. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ Click
3. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     3.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission Click
     3.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata Click     
4. Download Template บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์  บทความวิชาการ/Book Review

Vol 11 No 2 (2562): July 2019 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2562)

Published: 2019-07-31

Community Researcher Development Processes: Lessons from the Prototype Community

siwaporn lamainil, ฐาศุกร์ Thasuk จันประเสริฐ Junprasert, จารุวรรณ Jaruwan ขำเพชร Kumpetch, นฤมล Naruemon บุญเคลิ้ม Boonklerm

78-97

Money meaning making from Buddhist Counseling

Sunchuy Mosikarat, Piyada Sombatwattana, Thasuk Junprasert, Kanchit Saenubol, Warunyu Kongchaimongkhon

136-150

View All Issues

1. เรื่องที่ลงวารสาร

  • เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ
  • รับบทความวิจัย (Research Articles) เป็นหลักและรับบทความวิชาการ (Articles) และบทความ ปริทรรศน์ (Review Articles) บ้างและมานำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันฯ
  • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินและให้การยอมรับอย่างน้อย 2 คน
  • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวาสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้ บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่
  • ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศ (Thai Journals Online –Thaijo--) www.tci-thaijo.org ผู้เขียนสามารถ Download วิธีการใช้งานได้ตามลิ้งที่แนบ
2. ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลด[ตัวอย่างบทความ-วิชาการ][ตัวอย่างบทความ-วิจัย] หรือศึกษาได้จากข้อกำหนดการเขียนต้นฉบับ [Download]

Indexed in tci