วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา


1. เรื่องที่ลงวารสาร

  • เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ
  • รับบทความวิจัย (Research Articles) เป็นหลักและรับบทความวิชาการ (Articles) และบทความ ปริทรรศน์ (Review Articles) บ้างและมานำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันฯ
  • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินและให้การยอมรับอย่างน้อย 2 คน
  • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวาสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้ บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่
  • ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศ (Thai Journals Online –Thaijo--) www.tci-thaijo.org
2. ข้อกำหนดการเขียนต้นฉบับ [Download]
3. วิธีการ SUBMISSION วารพฤติกรรมศาสตร์ [Download

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 9, No 2 (2560): August 2017 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560)

Table of Contents

Academic Articles

ภาวะผู้นำที่แท้จริง: ความเป็นมาและประเด็นวิจัยในบริบทการศึกษาไทย pdf
ธีรภัทร (Dhirapat) กุโลภาส (Kulophas)

Research Article

การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรสในพื้นที่บริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
นัชชิมา (Nachima) บาเกาะ (Bakoh), อังศินันท์ (Ungsinan) อินทรกำแหง (Intarakamhang), พัชรี (Patcharee) ดวงจันทร์ (Duangchan)
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำกลุ่มของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
Puttisak Naewtong
การส่งเสริมสุขภาวะในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์ pdf
สุววุฒิ (Suwawute) วงศ์ทางสวัสดิ์ (Vongtangswad), อรัญญา (Arunya) ตุ้ยคำภีร์ (Tuicomepee)
The Synthesis of Stress Management Model for Life Crisis of Older Adults pdf
Somsook - Nithiuthai
การศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองใสของผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพองใส pdf
พสิษฐ์ (Phasit) เงางาม (Ngaongam), ดุษฎี (Dusadee) โยเหลา (Yoelao), นริสรา (Narisara) พึ่งโพธ์สภ (puengposop)
การศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร pdf
วิภาวรรณ (Vipawon) ลิขิตเลิศล้ำ (Likhitlertlum)
the construct of ASEAN citizens' Identity Scale for Undergraduate Students pdf
NIPATIMAH - HAJIHAMA, Oraphin Choochom, Chittrapa Kundalaputra
Factor of Aggregation For Occupations Group Development in Sakonnakhon Village pdf
Jakret Mettathamrong, Jakret Mettathamrong
การเสริมสร้างความหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้การให้การปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน pdf
ปรีชา ขยัน, เสรี ใหม่จันทร์
องค์ประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนานักศึกษาบริหารธุรกิจ pdf
คมกริช (Khomkrit) นันทะโรจพงศ์ (Nantharojphong), ประสพชัย (Prasopchai) พสุนนท์ (Pasunon), ธีระวัฒน์ (Thirawat) จันทึก (Chantuk )
การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร : COMMUNICATION IN CONFLICT RESOLUTION OF THE GENERATION Y THAI COUPLES IN BANGKOK pdf
Varanyaphas Sirinithiyaprapha, นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
Patterns, Effects and Coping with Cyber Bullying among Students of a College in the Southern Part of Thailand pdf
ธันยากร(Tanyakorn) ตุดเกื้อ (Tudkuea), มาลี (Malee) สบายยิ่ง (Sabaiying)
A process to successful healthy tambol of Wang Nam Yen Town Municipality Sa Kaeo province pdf
amaraporn surakarn, Ninlapa Jirarattanawanna