องค์ประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะผู้นำ เพื่อการพัฒนานักศึกษาบริหารธุรกิจในยุคประเทศไทย 4.0

Main Article Content

คมกริช (Khomkrit) นันทะโรจพงศ์ (Nantharojphong) ประสพชัย (Prasopchai) พสุนนท์ (Pasunon) ธีระวัฒน์ (Thirawat) จันทึก (Chantuk )

Abstract

     The purpose of this research were 1) to study the factor of leadership traits of the business student in Thailand 4.0 Era 2) to study the level of leadership traits of the business student in Thailand 4.0 Era, and 3) to compare the traits of leadership of the business student based on the different of personal factors. The sample group consisted of 500 full-time undergraduate business student in the third and the fourth year of a public university in Bangkok by using a validity and reliability questionnaire. The sample size was comply with Comrey and Lee (1992)and sampled by using Stratified Random Sampling and Purposive Sampling. The research data were statistically collected and analyzed by a Statistical Software for the Social Sciences. Data analysis was conducted by using variety techniques; descriptive statistics, exploratory factor analysis, t-test, one way ANOVA and Multiple Comparison. The research results showed that 1) The traits of leadership of the business student in Thailand 4.0 Era was consisted of 10 components and could explain all variance of 60.38%. Factors loading were between 0.50-0.75. 2) The traits of leadership level most effected as the ethics and morals, nextlearning and development, personality, human relation and adaptability, ICT Skills, ability to act as a role model, and creativity, respectively. The level of leadership traits of the samples had high level. 3) The business student who have differently personal characteristics include gender, college-years, major, GPA and the experience in student affairs resulted in difference traits of leadership at significance level of 0.05. Finally, the discussions and contributions were provided and suggested for the further research.

Keywords: Factors Analysis, Leadership Traits, Thailand 4.0

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะผู้นำของนักศึกษาบริหารธุรกิจในยุคประเทศไทย 4.0 2) เพื่อศึกษาระดับของคุณลักษณะการมีภาวะผู้นำของนักศึกษาบริหารธุรกิจในยุคประเทศไทย 4.0 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการมีภาวะผู้นำของนักศึกษาบริหารธุรกิจที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของ Comrey and Lee (1992) ได้กลุ่มตัวอย่าง 500 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีความน่าเชื่อถือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบเชิงซ้อน  ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะผู้นำของนักศึกษาบริหารธุรกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง การมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว การคิดและการแก้ปัญหา ความกล้าเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 60.38 ที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50-0.75 2) ระดับคุณลักษณะการมีภาวะผู้นำที่มีค่ามากที่สุดคือ คุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  บุคลิกภาพ การมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และความคิดสร้างสรรค์ ตามลำดับ โดยอยู่ในระดับมาก  3) นักศึกษาบริหารธุรกิจที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และการมีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการสโมสรฯหรือชมรม แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการมีภาวะผู้นำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ได้มีการสรุปและอภิปรายผล รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ  คุณลักษณะการมีภาวะผู้นำ  ประเทศไทย 4.0

Article Details

Section
Research Article
Author Biography

คมกริช (Khomkrit) นันทะโรจพงศ์ (Nantharojphong), Rajamangala University of Technology Tawan-ok: RMUTTO Chakrabongse Bhuvanarth Campus 122/41 Vibhavadi Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400

KHOMKRIT NANTHAROJPHONG

Education: M.S. Administration Technology (Honors)

School of HRD, National Institute of Development Administration (NIDA), THAILAND.

Position: Lecturer in Department of Management

Faculty of Business Administration and Information Technology

Rajamangala University of Technology Tawan-ok
Chakrabongse Bhuvanarth Campus, Bangkok, Thailand