วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรรศน์
ISSN : 1905-1603   (Print)
ISSN : 2697-4215   (Online)

วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Vol 15 No 3 (2019): ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางวิชาการของวารสารด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ทุกฉบับของวารสารผ่านการพิจารณาเบื้องต้นให้อยู่ในกลุ่มบทความที่เป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๔ กลุ่มสำคัญคือ กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มงานวิชาการและวิจัยด้านปรัชญา

Published: 2019-12-14

Index

พระมหาสมบุรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

Building a Peaceful Community According to Buddhism

ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์

16-26

The strategy of Buddhist leadership of Buddhist Universities Administrators in Thailand

พระมหาพิสิฐ สืบนิสัย, ดร.พา อักษรเสือ

64-76

Guidelines for the Development of Ethical Creative Community Consciousness of Students by Using Social Studies Learning Management Integrated

ชัชวาลย์ บุตรทอง, ชรินทร์ มั่งคั่ง และ จารุณี ทิพยมณฑล

140-153

View All Issues