วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒ ยังคงเนื้อหาการเผยแพร่บทความเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางวิชาการของวารสารด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา โดยจัดบทความที่เป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๔ กลุ่มสำคัญคือ กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มงานวิชาการและวิจัยด้านปรัชญา ผ่านการพิจารณากลั่นกรองบทความจากภายในและภายนอกสถาบันในสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กำหนด

Published: 2019-08-13

Ayojayanagaravinasakatha :Tranasliteration, Translation And Analytical Study

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม สมตัว

101-109

An Analysis of the Threefold Training as Educational Innovation

พระปิฎกโกศล ปราโมทย์ ปโมทิโต

44-55